• Frakt normalt 5-7 dager

 • Custom produksjon 1-2 uker

 • Egen fabrikk i Europa

 • Frakt normalt 5-7 dager

 • Custom produksjon 1-2 uker

 • Egen fabrikk i Europa

Salgsvilkår

Salgsvilkår for klubb, lag, studio, organisasjon, bedrift eller enkeltperson som gjennomfører en handel i vår nettbutikk Nolimit Store. Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre salgsvilkår og det inngås en bindende avtale mellom Sport Innovation AS og deg som kunde. Sport Innovation AS er juridisk eier av Nolimit Store. Vi gjør oppmerksom på at kjøp via Nolimit Store vedrørende tekstil påført kundeprofil og som er kundetilpasset til klubb/lag/studio/organisasjon/bedrift med tilhørende medlemmer/ansatte, er å anse som b2b-salg og omfattes dermed av unntak jf. Angrerett-loven §22 punkt E. Altså, angreretten gjelder ikke når levering av varer er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner eller har fått et tydelig preg.

GENERELT
Gjennom å handle på Nolimit Store er kjøpet regulert av nedenstående standard salgsvilkår for kjøp og salg av varer over Internett. Kjøper er kunden som bestiller varer og selger opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over Internett.

AVTALEN
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i butikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsvilkårene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i kundebutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkår i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsvilkårene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

PARTENE
Selger
Firmanavn: Sport Innovation AS
Butikknavn: Nolimit Store
Juridisk adresse: Forskningsparken Raveien 205, 3184 BORRE
E-post: salg@nolimitstore.no
Organisasjonsnr.: NO921859457MVA
Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

PRISER
Prisene som er oppgitt i medlemsbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i butikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. En må være fylt 18 år for å handle i vår nettbutikk og kjøper bekrefter dette ved å godkjenne våre vilkår i checkout-løsningen. Bekrefter kjøper å være fylt 18 år, men er under 18 år - kan selger opprette sak med forutsetning av at kjøper ikke har opptrådt ihht. avtalen.

ORDREBEKREFTELSE
Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

BETALING
Det er trygt å handle hos selger og kjøper kan velge mellom flere sikre betalingsmetoder. Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker vipps, kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes/reserveres betaling for kjøp av varen alltid med en gang - selv om det kan ta 2-3 uker før levering. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Varekjøp som gjøres som samlet bestilling fra klubb/studio/organisasjon/bedrift faktureres fra selger direkte og hovedsakelig først ved levering av varen. Ved kredittkjøp kan selger foreta en nødvendig kredittgodkjenning. For bestillinger hvor det ikke gis kredittgodkjenning, gjelder forskuddsbetaling eller postoppkrav. Ved kredittkjøp er betalingsbetingelsen med 10 dagers frist per faktura, dersom andre betingelser ikke er avtalt. Ved forsinket betaling kan selger holde tilbake vareleveranser som skal finne sted, inntil alle uoppgjorte poster er betalt. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente på 2% pr. mnd. Alle inndrivingskostnader belastes kjøper.

LEVERING M.V.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er avtalt som leveringstidspunkt mellom partene. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller med e-post som følger med ordrebekreftelse, vil selgeren ta direkte kontakt med kjøper for å informere om leveringstidspunkt. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Dersom bestillingen avtales å sendes som samlet levering uten å bestille via nettbutikken, blir fraktkostnad regnet ut basert på endelig totalvekt. Dette kan oppgis på forespørsel, men vil ellers fremgå først ved fakturering.

RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv eller dersom kunden har bestilt en spesialtilpasset vare. Selgeren kan belaste kjøper med et gebyr på kr. 500,00 eks. mva. ved uavhentede varer. Gebyret skal dekke frakt tur/retur og selgerens ressursbruk ifm. håndtering i denne forbindelse.

ANGRERETT
Kjøperen kan angre kjøpet av varer, unntatt i de tilfeller hvor det er påført en kundeprofil i henhold til angrerettlovens bestemmelser §22-E. Angrerett generelt innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen kan returnere varen til selgeren. Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene. Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standard levering som tilbudt av selgeren, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte. Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen. Selgeren kan holde igjen tilbakebetalingen inntil varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene. Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Kjøperen må sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen der dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på varer hvor forseglingen er brutt som derfor gir verdireduksjon eller ikke kan selges på nytt.

UNDERSØKELSE AV VAREN
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

KJØPERS RETTIGHETER VED FORSINKELSE
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøpereren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens §24.

KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens §33.

SELGERS RETTIGHETER VED KJØPERS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkasso-gebyr og ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer kreve gebyr.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr. 500,00 eks. mva. + frakt tur/retur. Gebyret skal dekke selgerens ressursbruk ifm. håndtering i denne forbindelse. Faktisk utlegg for frakten skal per bilag dekkes av kjøper, utover gebyret.

GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

PERSONOPPLYSNINGER
Selger har retningslinjer for personvern som en del av våre kjøpsvilkår og følger EUs reglement vedrørende databeskyttelse av kundeinformasjon, såkalt General Data Protection Regulation (GDPR). Les om våre vilkår for personvern og sikker netthandel under PRIVACY POLICY. Kjøper kan kontakte selger på e-post: salg@nolimitstore.no dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

COOKIES
Våre nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt på nettsiden uten å godkjenne våre cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorier med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg. Les om våre vilkår for cookies under PRIVACY POLICY.

KONFLIKTLØSNING
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 1. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

 • Mastercard
 • Visa
 • AMEX
 • PayPal
 • Bank transfer
 • UPS
 • Polish Post
 • GLS
© 2024 SPORT INNOVATION AS